Home » Archive

Articles in the Guest Column Category

Guest Column »

[27 Jan 2016 | No Comment | Posted by ]
වලාකුළෙන් පසු විපරමක්

භූමි හරේන්ද්‍රන්
ඡායාරූප ගැනීම් මිනිසාගේ විශේෂ වූ මතකයන් සටහන් කරගැනීම සඳහා යොදාගත් ක්‍රමයකි. එමගින් ඔවුන් තමන්ගේ සුන්දර වූ අවස්තාවන් රූපමය වශයෙන් ලබාගෙන ඒවා නරඹා ස්මරණය කිරීමට අතීතයේ සිටම පුරුදුව සිටියහ. වත්මන් සමාජයේ හා තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග ඡායාරූප ගැනීමේ පහසුකම් ජංගම දුරකථන සඳහා  ලැබුණු අතර පසු කලෙක තමන්ගේ ඡායාරූපයක් තමන් විසින්ම ගත හැකි ලෙස විවිධ ක්‍රම හදුන්වා දීය. තම මිතුරන් හා හිතවතුන් හෝ පෙම්වතා/ පෙම්වතියත් සමඟ කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව රිසි පරිදි ඡායාරූපයක් ගැනීමට ඉන් පහසුවිය. එමගින් තමන් …

Guest Column »

[26 Jan 2016 | No Comment | Posted by ]
DID WE REALLY ACHIEVE “SOCIAL DEVELOPMENT” WITHOUT A SOCIAL WORK SYSTEM?

 
Sajeeva Samaranayake, Attorney at Law

A respected academic has recently repeated the middle class mantra about “social development” in Sri Lanka in the following terms:
“Sri Lanka’s high level of social development enabled the country to stand out in the region in terms of many social indicators despite a very low per capita of GDP.”
Underpinning our social crisis is the absence of a culture of helping each other. Such a culture leads in organized societies to a …

Guest Column »

[7 Dec 2015 | No Comment | Posted by ]
ලෝක ඒඩ්ස් දිනයෙන් සතියට පසු…

පසුගිය නොවැම්බර් 20 වන දින බංග්ලාදේශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු ආසියානු ශාන්තිකර කළාපීය ඒඩ්ස් පිළිබද සමුළුව (ICAAP) , ලෝක ඒඩ්ස් දිනය අත ලග තිබියෙදී දින රහිතව කල් දමනු ලැබීය. ඒ පිළිබද කිසිදු නිල තොරතුරක් අපට දවමත් දැනගන්නට ලැබී නොමැත. කෙසේ වුවත් මෙම සමුළුව සදහා වියදම් කළ මුදල් ප්‍රමාණය අති මහත්ය. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මෙවැනි සමුළුවක් පැවැත්වීම අත්දැකීම් බෙහා හදා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවකි. නමුත් බෙදා හදා ගැනෙන තොරතුරු සහ අත්දැකීම් නැවත සිය රට බලා ගෙන එන්නේ අතලොස්සකි. …

Guest Column »

[25 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
Pro-Choice is Pro-Life.

I was 17 when I became pregnant, the sex wasn’t consensual. Nothing in life will prepare you for the panic that will come over you when you see two lines that come up on a piece of paper soaked in your own urine. You’re always in denial when it comes to the first positive pregnancy test and after you have peed on six more pieces of paper the awful reality hits you, and it hits …

Featured, Guest Column »

[24 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
In the meantime, be outraged.

By Uda Deshapriya
Rape is an intrusion. Your body, your home, gets intruded while you just scream in your head.  When it’s over, it makes you want to have a shower as soon as possible, wear ankle length pajamas, curl up under the blanket and sleep. It is not pleasant. It makes you very angry. It happens to all of us. Men, women and children. The mothers, brothers, law students and the people you can’t believe …

Guest Column, News & Information »

[7 Sep 2015 | No Comment | Posted by ]
“I’m Three and a half years old!”

Of the thousands of photos taken of our little munchkin over the past years, why did I choose this one for my update on BLIP…? (NB – mind you, this was the ONLYaspect of the previous version of the article that was commended!). So why this photo? For many reasons – for just how happy and joyful he looks in it; for the complete freedom and liberation it represents, away from stereotypical ‘gender markings’; the fact that …

Guest Column »

[27 Mar 2014 | No Comment | Posted by ]
The Bitter Truth

This week I was stunned to find out that over the past year 5 female tourists had been  sexually assaulted by a local bar owner and his staff in Tangalle, Southern Sri Lanka, but no arrests had been made related to the attacks. Far worse is that the women had been reduced to writing out their horrific ordeals in detail on a popular travellers’ website to seek justice and warn others, “Please tell me where …

Guest Column »

[24 Mar 2014 | No Comment | Posted by ]
The Hand That Rocks the Cradle

If you can fill the unforgiving minute
With sixty second’s worth of distance run
Yours is the Earth and everything that’s in it
And – which is more – you’ll be a Man my son!
(Extract from ‘IF’ – Rudyard Kipling)
 So the inter school cricket season has kicked off in Colombo. It is a month long series of school (grudge) matches always played between the same boys’ schools each year with the oldest match known best as “The Big …

Guest Column »

[24 Feb 2014 | No Comment | Posted by ]
Make some noise!!! – By Salome De Silva

Those who sell sex, those who use drugs, those who identify as transgender and those living with HIV. Marginalized. Misunderstood. Subject to violence. Outcast. Voiceless. 

The Grassrooted trust exists to change the above climate. Its purpose; to empower these communities through economic sustainability, to educate and change misunderstood perceptions, and to make some noise!!!
The 20th of February was a special day. A noisy day. Young models including those living with HIV and those who identify as …

Guest Column »

[13 Feb 2014 | No Comment | Posted by ]
A Universal Declaration of Love

By Damitha Perera
I start this story at the risk of sounding like an absolute brat. I lost my deodorant last week. I tried a couple of supermarket brands but didn’t like them. So I did what no adult should do and asked my dad and stepmum to send me a deodorant from home. I asked for one; they wrote back to say they’ve put three in the post.
Love is always in the detail. Love we …