Home » Archive

The Tuesday Column »

[19 Aug 2015 | No Comment | Posted by ]
අද කොතැනද කත…

ලොව බොහෝ සුන්දර දේවල් අප සමාජය විසින් සමානකොට ඇත්තේ කාන්තාවටය. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ මහා පොලොව, පොහෝදා පායන පුරහඳ හා සොබාදහමේ තුරුලතා ඇලදොළ ගංගා මහා සමුදුර උදාහරණ වශයෙන් ඉදිරිපත් කල හැකි අතර ලොව ප්‍රකට කලාකරුවන් කාන්තාව දුටුවේ ඉතා අනර්ඝ කළා අංගයක් නැතිනම් කලා නිර්මාණයක් ලෙසිනි. එපමණක් නොව ලොව පහළ වූ  ඇතැම් මහා දාර්ශනිකන් සහ ශාස්තෘ වරුන් පවා කාන්තාව හට ඉතා උසස් ස්ථානයක් ලබාදී ඇත. නිදසුනක් වශයෙන් බුදු රජාණන්වහන්සේ විසින් දෙවන බුදුන් ලෙස අම්මා හඳුන්වා දීම පෙන්වා …

News & Information »

[21 May 2015 | One Comment | Posted by ]
Today Vithiya Sivaloganadan: Who’s next?

The title of this post is the title of a poem written by Shamila Daluwatta, a vocal activist for the rights of women and girls in Sri Lanka. The horrific news from the North of another gang rape in just three months, has forced us once again to review who we are as a people. The gang rape in Mannar in March was contested, the evidence was questioned, even by rights activists in Colombo, perhaps seeking …

Featured »

[6 May 2015 | No Comment | Posted by ]
V Day 2015: Our Stories – Reviews

The overall response from those who witnessed V Day this year was that it was even better than last year. Stronger performances, improved writing, and overall bums on seats that both moved and didn’t move depending on the mood. We sold well over 300 tickets this year, in addition to those we gave away to partners and invitees. And while not everyone managed to stomach what was on offer, the freedom that comes with a Censor Board …

Featured »

[19 Mar 2015 | No Comment | Posted by ]
V Day 2015: Our Stories – Always Real. Always Closer Than You Think.

This year too, our V Day production promises to push the boundaries and bring the violence and humiliation we face as women and girls right to your doorstep. The Colombo production on 31st March 2015 @ Barefoot Cafe will be predominantly in English, interspersed with Sinhala and Tamil performances by some of Colombo’s leading actors on stage. In August Grassrooted for the first time takes V Day on the road to Kandy, and then later …

News & Information »

[11 Feb 2015 | No Comment | Posted by ]
Asia-Pacific Health Groups Raise concerns over intellectual property and investment provisions in RCEP negotiations

Call on RCEP countries to protect public health and access to medicines as 7th Round of  negotiations gets underway in Thailand this week.
Bangkok, 9 February 2015 –
As negotiators from 16 countries in the Asia-Pacific region, including all ASEAN countries, China and India, meet in Thailand this week for the 7th round of negotiations of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), groups fighting for access to affordable health care for all see their hopes threatened …

Featured »

[30 Sep 2014 | No Comment | Posted by ]
Support Suramya – Shear Madness Says Goodbye

Shear Madness began in December 2013 with a discussion at Grassrooted about how far people would go to raise funds.
We remembered four young Scots in Pune who chose to go bald to raise funds for people living with HIV and awareness about the issues they face in India. Shortly after, inspired by the bravery of the Scottish girls, a group of twenty female students at Mahindra International College, near Pune, decided to similarly sacrifice their hair …

Featured »

[17 Sep 2014 | No Comment | Posted by ]
V Day 2015: Our Stories

‘V Day 2015: Our Stories’ builds on the successes and experience of The Grassrooted Trust who have been performing V Day: Writings to End Violence Against Women since 2011 in Sri Lanka.
In 2015 The Grassrooted Trust together with Uber Minds is putting together a wider partnership of agencies working with survivors of violence, the arts and media to  bring us stories from across Sri Lanka in all three languages (Tamil, Sinhala & English) with the purpose …

Featured »

[30 Jul 2014 | No Comment | Posted by ]
Perspectives from the Community of People who Use Drugs – Closing Session Speech at AIDS 2014

E. Ross Albers
Closing session speech at AIDS 2014
AEST, Friday 25 July, 2014
Ironically for a talk at an AIDS conference I want to start off quite far from HIV, which is in my view not the real issue that binds the key affected populations together. HIV is a symptom and not necessarily the cause of what really brings us, as people who inject drugs, together with sex workers, gay men and other men who have sex …

Featured »

[18 Jul 2014 | No Comment | Posted by ]
An end to the AIDS epidemic is possible, but only with better access to HIV testing and treatment, say IFRC and GNP+

Cape Town/Geneva/Melbourne, 18 July 2014: Access to testing, counselling, treatment and care, as well as a lack of knowledge of one’s HIV status are the biggest barriers to accessing life-saving treatment and care, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and the Global Network of People Living with HIV (GNP+) highlighted today, in the lead-up to the 20th International AIDS Conference starting on Sunday in Melbourne.
Globally, an estimated 35.3 million people …

News & Information »

[14 Jul 2014 | No Comment | Posted by ]
HIV re-emerges in ‘cured’ Mississippi girl

The following article conveys extremely disheartening news. A cure for HIV, and/or more comprehensive prevention measures are often not discussed in our culture. The information is out there, but few feel the need to access this knowledge. Grassrooted believes in accurate and comprehensive approaches to knowledge sharing, and that is why we feel we should share this to underpin how many miles we have to go before we sleep. 

10 July 2014

A baby girl in the US born …